Galileo Galilei - Intre Imperativele Stiintei Si Servitutile Credintei

Galileo Galilei,
Între imperativele stiintei
si servitutile credintei

 

„Am hotãrât sã apar în public pe scena
lumii ca martor al adevãrului cinstit“

 

Când în primãvara anului 1543, cu putin înainte de a închide ochii, Nicholaus Copernic publica De revolutionibus orbium caelestium(Despre miscãrile de revolutie ale corpurilor ceresti), nu bãnuia probabil cã opera sa va prilejui una din cele mai dramatice bãtãli de idei din câte a cunoscut istoria culturii occidentale. Ceea ce la început pãrea sã fie doar o controversã între câtiva savanti de cabinet în jurul unei teorii cosmologice în rãspãr cu Biblia, simtul comun si traditia „stintificã“, avea sã devinã, în mai putin de un secol, o confruntare ideologicã de mare anvergurã între doctrina dogmaticã a bisericii catolice, flancatã de peripatetism, si stiinta modernã nãscândã, ilustratã strãlucit de Galileo Galilei.
     A trebuit ca pe scena lumii stiintifice sã aparã Galileo Galilei, care, abandonând consideratiile etice si metafiziceale unui Giordano Bruno în sprijinul heliocentrismului, sã furnizeze într-un limbaj colorat si larg, accesibil publicului, argumente din fizicã, date de observatie si probe experimentale irecuzabile în favoarea teoriei copernicane, pentru ca aceasta sã triumfe. Învãtatul italian a  fost primul om de stiintã, care a demonstrat , pe baza legilor dinamicii, adevãrul teoriei astronomului polonez, si care, tot cel dintâi, a oferit confratilor sãi posibilitatea sã se convingã de visu , cu ajutorul lunetei sale astronomice, de temeinicia noii teorii cosmologice. De aceea se poate spune, aparent paradoxal, cã adevãrata „revolutie copernicanã“ în gândirea filozofico-stiintificã europeanã s-a sãvârsit fãrã Copernic si se datoreazã lui Galileo Galilei. Geniu de tip renascentist doar prin pluralitatea vocatiilor-pentru matematicã si astronomie, filozofie si fizicã, tehnicã si inginerie, literaturã si medicinã, muzicã si picturã, învãtãmânt si cercetare stintificã- Galilei apartine neîndoielnic timpurilor moedrne. În persoana sa, teoreticianul mînuitor de abstractiuni este dublat de practicianul înzestrat cu un prodigios spirit aplicativ, cercetãtorul stintific se întâlneste cu inginerul si inventatorul. Asa se face cã de numele sãu se leagã contributii teoretice de covârsitoare însemnãtate în fizicã(principiile dinamicii, legile cãderii corpurilor, izocronismul oscilatiilor pendulului, rezistenta materialelor) si descoperiri epocale în astronomie(satelitii lui Jupiter si Saturn, fazele planetei Venus, relieful lunii, petele solare), dar si inventii de mare valoare(telescopul, microscopul, balanta hidrostaticã, termometrul, compasul geometrico-militar).
     Nãscut la Pisa în 1564, anul nasterii lui Shakespeare si al mortii lui Michelangelo, Galileo Galilei a început prin a studia, la Florenta, limbile clasice, disciplinele umanistice, logica, muzica si pictura, iar la universitatea din orasul natal, medicina, pe care, în 1584, o abandoneazã definitiv pentru a se dedica matematicii si aplicatiilor ei practice, mai ales în domeniul fizicii. Rodul primelor sale cercetãri si experiente pe acest tãrâm îl constituie descoperirea izocronismului oscilatiilor pendulului, în urma observãrii - zice-se - a oscilatiilor candelabrului domului din Pisa. În 1585 se înapoiazã la Florenta, si timp de patru ani alterneazã cercetãrile stiintifice cu lectura autorilor clasici latini (Vergiliu, Ovidiu, Horatiu, Seneca) si a celor italieni. Din acesti ani dateazã inventarea balantei hidrostatice, destinatã determinãrii greutãtii specifice a corpurilor (continuare a experientelor lui Arhimede), dar si douã lectii Despre înfãtisarea, asezarea si mãrimea „Infernului“ lui Dante. Aceste lectii, tinute la academia din Florenta, nu sunt singurele exegeze literare dedicate de Galilei marilor autori italieni. În anii urmãtori va scrie  Consideratii asupra lui Tassosi Comentarii despre Ariosto, mãrturii ale pasiunii sale statornice pentru literaturã. Autor el însusi de scrieri literare, printre care satira Împotriva obiceiului de a purta toga, în care ridiculizeazã unele moravuri - si nãravuri - academice, marele om de stiintã s-a ales, din frecventarea scriitorilor antici si moderni, cu o îndemânare la scris si un stil care au ridicat proza sa stiintificã la demnitatea artei literare. Tot din perioada sederii la Florenta dateazã formularea unor teoreme asupra centrului de greutate al corpurilor solide, atrãgând asuprã-I pretuirea cercurilor stiintifice. Totusi, abia în 1589 izbuteste sã fie numit, pt. o perioadã de 3 ani, profesor de matematici la Universitatea din Pisa, dealminteri cu un stipendiu foarte modest. Paralel cu activitatea didacticã îsi continuã cercetãrile stiintifice privitoare la cãderea corpurilor. Contrar comentatorilor lui Aristotel, care sustineau cã, cu cât sunt mai grele corpurile, cad spre pãmânt cu vitezã mai mare, Galilei demonstreazã cã în vid corpurile cad, de la aceeasi înãltime, cu aceeasi vitezã, indiferent de greutatea lor, fãcând precizarea cã viteza cãderii corpurilor nu este constantã, ci creste odatã cu timpul. Pentru a dovedi exactitatea concluziilor sale despre cãderea corpurilor, Galilei recurge la un experiment public: din faimosul turn înclinat al Pisei lasã sã cadã 3 sfere de mãrimi si greutãti diferite, probând în mod empiric legea cãderii corpurilor formulatã de el.
     În cei 3 ani petrecuti la Pisa, Galilei s-a ocupat si de astronomie, care figura în programa analiticã a cursului sãu, dupã cum este probabil cã printre obligatiile sale didactice figura, la aceastã disciplinã, si expunerea sistemului lui Ptolomeu, acceptat ca un adevãr indiscutabil de stiinta oficialã.
     La expirarea termenului de trei ani pt. care fusese angajat cu contract la Universitatea din Pisa, Galilei se decide, din multiple consideratii, sã abandoneze catedra de aici. Este nemultumit în primul rând de stipendiul sãu modest de 60 de scuzi, cu totul insuficient pt. a face fatã greutãtilor familiale sporite care apãsau pe umerii lui, mai ales din 1591 când, murindu-I tatãl, preluase, ca fiind cel mai vârstnic dintre fii, sarcinile întregii familii formate din mamã, frate si 3 surori. S-a adãugat apoi ostilitatea crescândã a mediului universitar si stiintific conservator din Pisa, care nu se putea împãca nici cu noutatea ideiilor tânãrului învãtat, nici cu ardoarea lui polemicã. A contribuit , în sfârsit, la plecarea sa din Pisa o disputã personalã cu Giovanni de Medici, fiul nelegitim al marelui duce Cosimo al Florentei, cãruia I-a contestat paternitatea unei inventii, ceea ce I-a înrãutãtit iremediabil situatia în cetatea universitarã pisanã aflatã sub oblãduirea familiei Medici.
     Sprijinit de prietenul sãu Guidobaldo Del Monte, matematician si fizician de prestigiu, care îl mai ajutese în trecut, Galilei obtine, în toamna anului 1592, catedra de matematicã si geometrie de la Universitatea din Padova, cu o remuneratie anualã de 180 de florini aur. Situatã pe teritoriul de sub oblãduirea Venetiei, Universitatea padovanã oferea cãrturarilor conditii mai prielnice de afirmare, îndeosebi o mai largã libertate de gândire. Aici, la Padova, Galilei si-a petrecut nu mai putin de 18 ani, cei mai rodnici pentru cercetãrile sale stiintifice, si, potrivit propriei sale mãrturisiri, cei mai fericiti din viata personalã. Întâmpinat cu cãldurã si admiratie în cele mai alese cercuri padovane si venetiene, el leagã în acesti ani prietenii temeinice, care apoi, în momente de grea cumpãnã, vor constitui un sprijin de nãdejde si o sursã de reconfortare sufleteascã. Atunci se împrieteneste pentru toatã viata cu un mãnunchi de cãrturari cu alese virtuti morale ca Gian Francesco Sagredo si Filippo Salviato, amândoi imortalizati în Dialog despre cele douã sisteme principale ale lumii si în Cuvâtãri si demonstratii matematice sau ca Paolo Sarpi, consultant al republicii venetiene pt. probleme teologice si, în acelasi timp, un temeinic cunoscãtor al matematicii, fizicii si astronomiei. Nu-si refuzã nici desfãtãri mai lumesti în compania unor oameni care stiau sã petreacã si sã guste plãcerile vietii. Din acea
     perioadã dateazã si legãtura sa, niciodatã legalizatã, cu Marina Gamba, legãturã din care i s-au nãscut 2 fiice, Virginia si Livia, si un fiu Vicenzo, singurul a cãrui paternitate a recunoscut-o. desi stipendiul i-a fost mãrit sistematic, situatia sa materialã a rãmas precarã, ceea ce l-a silit sã caute si alte surse de câstig în afara activitãtii didactice oficiale.Astfel a ajuns Galilei ca, în paralel cu prelegerile universitare, sã dea lectii particulare,. Având pânã la 20 de elevi(dintre care unii stãteau în gazdã la el, contra cost) sau sã comercializeze instrumente matematice de fabricatie proprie. Desi asemenea îndeletniciri subalterne îi rãpeau inevitabil mult timp, nu si-a neglijat obligatiile didactice. Dimpotrivã, si le-a îndeplinit cu o asemenea strãlucire, încât aulele universitãtii au devenit neîncãpãtoare pt. tineretul doritor sã-i ascultecuvântul plin de miez si de duh. si-a continuat de asemenea, cu tenacitate, cercetãrile stiintifice si activitatea de creatie tehhicã. În domeniul mecanicii face pasi hotãrâti de la staticã, dominantã în fizicã timp de 2000 de ani, la dinamicã; formuleazã, într-o scrisoare din 16 octombrie 1604, adresatã lui Paolo Sarpi, celebra lege a cãderii corpurilor, studiazã principiul vitezelor virtuale si principiul inertiei, face studii de balisticã. Tot în acei ani se ocupã de modul de construire al fortificatiilor, de magneti si de fenomenul magnetismului, pune în evidentã rolul matematicii ca instrument de cercetare a fenomenelor naturii.
     În vremea când Galilei începe sã tinã cursuri la Universitatea din Padova, în centrul atentiei învãtatilor se afla problema cosmologicã: structura universului si sistemul planetar. Cei mai multi oameni de stintã împãrtãseau ideile lui Aristotel, acceptate si de bisericã, iar pe tãrâm astronomic erau adeptii sistemului geocentric a lui Ptolemeu (90-168 e.n.). Stagiritul si comentatorii sãi arabiconsiderau cã universul este alcãtuit din 2 lumi deosebite, cea „de sus“, cereascã, si cea „de jos“, pãmânteascã, ori „sublunarã“, alcãtuitã din elemente materiale neomogene si guvernate de legi fizice diferite. În vrema ce lumea cereascã, sustineau ei, este eternã, neschimbãtoare, perfectã, incoruptibilã si dominatã de o ordine si o armonie desãvârsitã, lumea pãmânteascã este trecãtoare, variabilã, imperfectã, supusã stricãciunii, haoticã si plinã de contraste.
     Dar peripatetismul a primit lovitura de gratie pe tãrâmul astronomiei în momentul când Galilei a fost în mãsurã, datoritã lunetei astronomice, sã facã demonstratiaad oculus cã ideile lui Aristotel si sistemul geocentric a lui Ptolemeu sunt false. Pânã atunci s-a complãcut într-o oarecare ambiguitate, explicabilã prin scrupulele omului de stiintã, care nu întelegea sã-si declare în public convingerea intimã despre adevãrul ipotezei copernicane înainte de a putea sã producã probe incontestabile în sprijinul ei, dar si prin tema de inchizitie, gata sã intervinã ori de câte ori doctriona oficialã a bisericii catolice era contrazisã fãtis. Asa se face cã în acelasi an, 1597, când publicã Tratatto della sferica ovvero Cosmografia(Tratat despre sferã sau Cosmografie), în care, respectându-si cu strictete obligatiile didactice oficiale, expune teoria lui Ptolemeu, fãrã nici un comentariu critic si fãrã nici o aluzie la ipoteza copernicanã; în corespondenta particularã cu anumiti oameni de stiintã se declarã adeptul teoriei lui Copernic. Aparitia pe firmament, în 1604, a unei stele noi, care a stârnit mare vâlvã printre profani si discutii aprinse în cercurile stiintifice, a fost fenomenul ceresc despre care Galilei a tinut, la sfârsitul anului 1604, trei prelegeri în prezenta unui public foarte numeros, demonstrând cã aparitia si disparitia acelei stele infirmau cosmologia aristotelicã si furnizau noi argumente ipotezei copernicane. Peripatetismul considera, precum s-a vãzut, cã între lumea cereascã si cea pãmânteascã existã o deosebire fundamentalã, corpurile ceresti fiind eterne, desãvârsite, neschimbãtoare si incoruptibile, iar corpurile pãmântesti - dimpotrivã - vremelnice, imperfecte, schimbãtoare si supuse schimbãrii. Or, aparitia, dãinuirea temporarã si disparitia unor stele noi demonstrau cã si corpurile ceresti, asemenea celor de pe pãmânt, se nasc, trãiesc si mor. Fenomenele confirmã principiul unitãtii materiei si a identitãtii legilor miscãrii în univers, principiu concordat numai cu teoria lui Copernic. Pentru a-si salva conceptia, adeptii peripatetismului au pretins atunci cã noul astru nu apartine lumii „de sus“, ci „sferei elmentare“, situatã între lumea „de sus“ si cea „de jos“, printre care existenta sa efemerã. Galilei a demonstrat însã cã întrucât noul astru nu si-a schimbat pozitia în raport de astrele învecinate, el n-ar putea apartine decât sferei  stelelor fixe, care, potrivit cosmologiei traditionale, face parte din lumea „de sus“. În lipsã de alte argumente, adversarii sãi au replicat atunci cã fixitatea stelei nou apãrute este doar o iluzie opticã, sustinere anevoie de combãtut în lipsa unor dovezi contrare fenomenului constatat cu ochiul liber. Dacã replicile cosmologilor  peripatetici  nu i-au putut slãbi lui Galilei încrederea în teoria copernicanã, ele i-au demonstrat în schimb cã argumentele de purã logicã sau de ordin matematic, mai greu accesibile nespecialistilor, erau insuficiente pt. a-i convinge pe oamenii de stiintã robiti traditiei aristotelice ori încrezãtori numai în simtul comun, care, printre altele, atesta fixitatea Pãmântului, adicã nucleul sistemului ptolemeic. Trebuiau aduse asadar probe ad oculus, pe care Galilei le-a putut oferi tuturor cercetãtorilor de bunã-credintã abia atunci când a fost în mãsurã sã le punã la dispozitie instrumentul optic apt sã le permitã sã se convingã ex propriis sensibus de adevãrul teoriei copernicane: telescopul.
     Încredintat tot mai mult cã validitatea concluziilor teoretice trebuie verificatã prin experiente de laborator si prin aplicatii practice, Galilei îsi amenajeazã acasã un atelier mecanic, iar pentru ca sã asigure functionarea sa continuã angajeazã si un muncitor specializat, pe care îl gãzduieste, împreunã cu întreaga familie, în locuinta sa. În acest atelier savantul face numeroase experiente si construieste diferite aparate si instrumente. Rezultatul acestei activitãti de creatie tehnicã se concretizeazã în câteva ingenioase inventii, ca bariscopul si compasul geometrico-militar, un fel de riglã de calcul. Interesul lui Galilei pentru valorificarea în practicã a cercetãrilor stiintifice este dovedit si de frecventele sale vizite la arsenalul din Venetia unde a avut prilejul sã cunoascã direct functionarea unora dintre cele mai perfectionate utilaje existente în acea vreme în Italia si sã facã schimb de idei cu maistrii din ateliere. Când îsi afirmã public paternitatea asupra compasului geometrico-militar declanseazã o dublã disputã în jurul prioritãtii inventiei, fapt care îi prilejuieste prima polemicã. si primul proces. Pentru cã un pretins inventator flamand îsi atribuia paternitatea asupra acestui instrument de calcul, Galilei publicã, în apãrarea sa, în 1606, lucrarea Le operazioni del compasso geometrico et militare (Operatiile compasului geometric si militar), p e care, pentru a beneficia de ocrotirea unui personaj influent, o dedicã principelui Cosimo de Medici. Sustinerile privitoare la calitatea sa de autor al inventiei erau numai în parte exacte, compasul nefiind cu totul nou, ci numai o perfectionare a unui instrument cunoscut si folosit anterior de alti matematicieni. Urmeazã un nou atac, pe aceeasi temã, pornit de astã datã de Baldassar Capra, care în lucrarea Usus et fabrica circini…(Folosirea si fabricarea compasului) îi contestã lui Galilei paternitatea asupra inventiei si îl învinuieste de contrafacereîn dauna sa si a magistrului sãu, Simon Mayr, un cunoscut astronom si matematician german. Învinuitul porneste imediat la contraatac, intentând o actiune judiciarã pentru plagiat, pe care o câstigã. Nu se multumeste însã cu atât, ci publicã si o brosurã polemicã intitulatã Difesa contro alle calunnie et imposture di Baldassar Capra (Apãrarea împotriva calomniilor si înselãtoriilor lui Baldassar Capra). Este prima împrejurare când Galilei îsi pune în valoare una dintre însusirile dominante ale firii sale: combativitatea.
     Inventia galileanã cea mai de seamã, prin descoperirile epocale pe care le-a fãcut posibile, a fost însã luneta astronomicã sau ocheanul (il cannochiale), numit ulterior telescop. si de astã datã noutatea inventiei nu era absolutã. Secretul confectionãrii lentilelor si utilitatea lor erau cunoscute în Italia încã din evul mediu, iar fenomenul refractiei fusese explicat în mod stiintific la sfârsitul secolului al XVI-lea.
     Superioritatea lui Galilei fatã de toti astronomii timpului rezidã nu atât în faptul de a fi îndreptat luneta spre mirifica lume astralã, ceea ce fãcuserã dealtfel si altii pânã atunci, cât în a-si fi dat seama cel dintâi si numaidecât de valoarea probantã, pentru ipoteza copernicanã, a descoperirilor sale. 

 

download